پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار شاکی

پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار شاکی

رئیس قوه قضائیه گفت: در قضیه راکد ماندن ۱۶ ساله پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۰ هزار سهامدار، تدبیری که صورت گرفت آن بود که بجای دستگیری و به زندان انداختن مسئول پروژه اقدام دیگری انجام شود.