احتمال ساخت مجتمع پتروشیمی در ایران توسط روسیه

احتمال ساخت مجتمع پتروشیمی در ایران توسط روسیه

عضو‌ کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در حال حاضر برخی مفاد و بندهای تفاهمنامه با روسیه در حال پیگیری است، بنابراین احتمال اینکه روس‌ها در کشور ما اقدام به سرمایه گذاری و اجرای پروژه در این حوزه کنند وجود داشته و قابل توجیه است.