خودرو ارزان می‌شود

خودرو ارزان می‌شود

روند افزایشی قیمت خودرو طی چند هفته گذشته که بیشتر ناشی از رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز بود، این روزها متوقف و حتی عکس شده است.