خطر حذف ایران از بازار انرژی ارمنستان

خطر حذف ایران از بازار انرژی ارمنستان

قفقاز جنوبی در شمال ایران به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک آن، همواره کانون درگیری بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مانند روسیه، ترکیه، ایران و حتی غرب بوده است. اما پس از فروپاشی شوروی منطقه قره باغ کوهستانی محل جنگ سخت بین دو جمهوری تازه استقلال یافته یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد.