سرانجام لایحه شهرداری درخصوص ساخت و سازدرباغات

سرانجام لایحه شهرداری درخصوص ساخت و سازدرباغات

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت لایحه پیشنهادی شورای شهر ششم را کمک به حفظ باغات نمی دانم و به همین دلیل هم هنوز در حال بررسی در کمیسیون است و در حال بررسی نظرات کارشناسان این حوزه هستیم.