بنزین ایران به افغانستان قاچاق می‌شود / برای گرانی بنزین اسفندماه تصمیم‌گیری خواهد شد

بنزین ایران به افغانستان قاچاق می‌شود / برای گرانی بنزین اسفندماه تصمیم‌گیری خواهد شد

هادی بیگی‌نژاد از شیوه قاچاق بنزین به خارج از کشور پرده‌برداری کرد و گفت: بنزین را به هیدروکربن‌های دیگر اضافه می‌کنند یا با چیزی دیگر آن را ترکیب می‌کنند و نقطه تبخیر و چگالی آن را تغییر می‌دهند و بعد به افغانستان قاچاق می‌کنند.