سقوط اکتشافات نفت و گاز در جهان

سقوط اکتشافات نفت و گاز در جهان

طبق آخرین گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، اکتشاف‌های نفت و گاز در سال‌گذشته به کمترین میزان خود طی یک دهه‌اخیر رسیده و هزینه‌های اکتشاف هم دو‌برابر شده‌است.