نفت در بودجه ۱۴۰۳ یورویی می‌شود

نفت در بودجه ۱۴۰۳ یورویی می‌شود

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر کاهش ۸ درصدی درآمد نفتی بتواند ذخیره ارزی خوبی برای طرح‌های درازمدت ملی در پی داشته باشد که نفع آن را آیندگان ببینند، مثمرثمر خواهد بود.