حرکت صنعت پتروشیمی از تولید خام و نیمه‌خام به سمت گریدهای قابل صادرات

حرکت صنعت پتروشیمی از تولید خام و نیمه‌خام به سمت گریدهای قابل صادرات

مدیر فنی گروه صنعتی امید با تأکید بر اهمیت توسعه گریدهای پتروشیمی همسو با تکمیل زنجیره ارزش، ادامه داد: بازارهای صادراتی مهم ایران در حال اشباع شدن است؛ از این رو می‌توانیم از فرصت تکمیل زنجیره ارزش استفاده کرده از تولید مواد خام و نیمه‌خام به سمت گریدهای قابل استفاده در صادرات حرکت کنیم.