سهم خاورمیانه در تامین نفت چین کاهش یافت

سهم خاورمیانه در تامین نفت چین کاهش یافت

تازه ترین آمارها نشان می دهد چین در ماه سپتامبر همچنان به شدت به نفت خام تحریم شده متکی بود و رشد فزاینده واردات نفت از کشورهای تحریم شده موجب کاهش سهم خاورمیانه در تامین انرژی مورد نیاز چین شده است.