کاهش درآمد روسیه از صادرات سوخت

کاهش درآمد روسیه از صادرات سوخت

بررسی جدید یک اندیشکده اروپایی نشان داد درآمد روسیه از صادرات سوخت فسیلی، با ادامه نزول درآمد فروش نفت و گاز، در دسامبر نسبت به نوامبر کاهش یافت.