غارت نفت ایران در میادین مشترک در سایه تحریم/ همسایگان به‌دنبال تصاحب بازارهای جهانی، ایران به‌دنبال واردات گاز

غارت نفت ایران در میادین مشترک در سایه تحریم/ همسایگان به‌دنبال تصاحب بازارهای جهانی، ایران به‌دنبال واردات گاز

ایران ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود دارد، همسایگان به‌دلیل دسترسی به ثروت و تکنولوژی غربی موفق شده‌اند چندین برابر ایران برداشت انجام دهند و برنده این بازی باشند‌.