عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای چه تاثیری بر حوزه انرژی دارد؟

عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای چه تاثیری بر حوزه انرژی دارد؟

سفیر پیشین ایران در چین گفت: درواقع عضویت در بریکس و شانگهای برای ما عایدات سیاسی دارد یعنی یک فضای جدی وجود دارد که در چشم‌انداز ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تغییراتی در نظام بین‌الملل بوجود بیاید و ما توانسته‌ایم که زمینه‌سازی اولیه و در آن فضا سهم بیشتری داشته باشیم.