برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، محدودیت‌های صنعت نفت باید برداشته شود

برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، محدودیت‌های صنعت نفت باید برداشته شود

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشور به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دست یابد، باید محدودیت‌های حقوقی از پیش روی صنعت نفت برداشته شود تا مدیران بتوانند با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه به اهداف خود و کشور در این صنعت عظیم دست یابند.