ماجرای طرح عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد بیمه نامه به کجا رسید؟

ماجرای طرح عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد بیمه نامه به کجا رسید؟

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با اجرای کامل طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه در بخش ناوگان نفت گازسوز، این طرح در بخش خودروهای بنزین سوز با اولویت ناوگان تاکسیرانی اجرا می شود.