قیمت بنزین افزایش نمی یابد

قیمت بنزین افزایش نمی یابد

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات گفت: در حال حاضر هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت وجود ندارد ولی باید اقداماتی دیگر انجام شود تا با توجه به ناترازی بنزین به مشکلات عمده برخورد نکنیم