میزان پرشدگی سدهای کشور ۴۶ درصد است

میزان پرشدگی سدهای کشور ۴۶ درصد است

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از وضعیت سدهای کشور، از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۱۲ اسفندماه، ۱۲ سد بیش از ۷۵ درصد آب دارند و میزان پرشدگی سدهای کشور ۴۶ درصد است.
آغاز تست توربین از بلندترین سد در ترکیه

آغاز تست توربین از بلندترین سد در ترکیه

وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه از نخستین فرآیند چرخش توربین در راستای آزمایش آن برای تولید برق در سد یوسفلی و کارخانه برق هیدروالکتریک در استان آرتوین ترکیه خبر داد.