آغاز تست توربین از بلندترین سد در ترکیه

آغاز تست توربین از بلندترین سد در ترکیه

وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه از نخستین فرآیند چرخش توربین در راستای آزمایش آن برای تولید برق در سد یوسفلی و کارخانه برق هیدروالکتریک در استان آرتوین ترکیه خبر داد.