نبرد آبی ایران و ترکیه بر سر ارس

نبرد آبی ایران و ترکیه بر سر ارس

یک نماینده مجلس گفت: اقدامات ترکیه بیش از ۸۳ درصد روی دبی رودخانه ارس و تاثیرات قابل توجهی را در شمال غرب کشور ما بر جای خواهد گذاشت. 
آغاز تست توربین از بلندترین سد در ترکیه

آغاز تست توربین از بلندترین سد در ترکیه

وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه از نخستین فرآیند چرخش توربین در راستای آزمایش آن برای تولید برق در سد یوسفلی و کارخانه برق هیدروالکتریک در استان آرتوین ترکیه خبر داد.