کمبود دیزل، ریسکی جدید برای افزایش تورم

کمبود دیزل، ریسکی جدید برای افزایش تورم

پالایشگاه‌های نفت جهان قادر به تولید دیزل به حد کافی نیستند که ریسک جدید برای افزایش تورم ایجاد کرده و اقتصادها را از یک سوخت حیاتی برای صنعت برق و حمل و نقل، محروم کرده است.