رقیب تراشی ایران در بازار گاز عراق!

رقیب تراشی ایران در بازار گاز عراق!

عشق آباد همکاری با بغداد و تهران را با تمرکز بر قراردادهای سوآپ گاز و تجارت برق آغاز کرده که می‌تواند به یک پروژه بلندمدت صلح برای خاورمیانه و همچنین امنیت انرژی برای اروپا تبدیل شود.