دو دولت روحانی توانستیم بنزین پتروشیمی را حذف کنیم

دو دولت روحانی توانستیم بنزین پتروشیمی را حذف کنیم

ابتکار در رابطه با تولید بنزین آلوده در حال حاضر گفت: برخی کارشناسان می‌گویند زمزمه بازگشت بنزین پتروشیمی به جایگاه دوباره مطرح شده و با کمبود بنزین ناچار به این کار شده اند، اما من نمی‌توانم این ادعا را تایید کنم. ولی تاکید می‌کنم که ما با برنامه ریزی و استمرار آن در دولت آقای روحانی توانستیم بنزین پتروشیمی را حذف کنیم.