پتروشیمی شیراز در صدر و پتروشیمی آبادان در قعر جدول تولید/ پتروشیمی‌ کرمانشاه بیشترین و خراسان کمترین درآمد ماهانه را ثبت کردند

پتروشیمی شیراز در صدر و پتروشیمی آبادان در قعر جدول تولید/ پتروشیمی‌ کرمانشاه بیشترین و خراسان کمترین درآمد ماهانه را ثبت کردند

بررسی عملکرد ماهانه شرکت‌های پتروشیمی خبر از آن می‌دهد که مجموع درآمد ۲۲ پتروشیمی‌ بورسی در بهمن‌ماه امسال نسبت به ماه گذشته یعنی دی بیشتر از پنج درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۳۲ درصد افزایش داشته است.