چین و واشنگتن، برنده تحریم نفتی ایران

چین و واشنگتن، برنده تحریم نفتی ایران

تحریم نفتی ایران و عدم ورود پول بخشی از فروش کاملا به نفع چین و ایالات متحده تمام شده است. در حالیکه این روند تاثیر منفی بر اقتصاد و بودجه ایران داشته است.