افزایش تولید نفت ایران

افزایش تولید نفت ایران

بر اساس گزارش ماه آوریل اوپک، ایران با تولید روزانه ۳ میلیون و ۱۸۸ بشکه جایگاه سومین تولیدکننده این سازمان را حفظ کرد.