تصمیمات عربستان به ضرر بازار نفت است؟

تصمیمات عربستان به ضرر بازار نفت است؟

عربستان سعودی اخیرا ۲ تصمیم گرفته که در ظاهر، به نظر می‌رسد چشم‌انداز باثبات بازار نفت را نشان می‌دهد اما ممکن است به افزایش نگرانی نسبت به وضعیت تقاضا اشاره کند.