عملیات چهار خطه‌ کردن مسیر خرمشهر – اهواز با هدف توسعه مسیرهای صادراتی

عملیات چهار خطه‌ کردن مسیر خرمشهر – اهواز با هدف توسعه مسیرهای صادراتی

عملیات اجرایی چهار خطه‌ کردن مسیر خرمشهر - اهواز با اعتباری ۳ هزار میلیارد ریالی با هدف توسعه مسیرهای صادراتی، تقویت پدافند غیرعامل و کاهش مصرف سوخت در قالب اجرای مسئولیت‌ اجتماعی صنعت نفت در حال اجراست.