تعرفه انشعاب آب، برق و گاز خانوارهای نیازمند صفر شد

تعرفه انشعاب آب، برق و گاز خانوارهای نیازمند صفر شد

در نشست علنی مجلس، نمایندگان ملت با بررسی چند بند از ماده 39 گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه از جمله بند الحاقی ۳ موافقت کردند که در طی آن نرخ صفر محاسبه شدن تعرفه انشعاب آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی تصویب شد.