از نفت کارت چه می‌ دانید؟

از نفت کارت چه می‌ دانید؟

نفت کارت با تسهیلاتی که در اختیار کارمندان و همچنین بازنشستگان صنعت نفت قرار می دهد، می تواند آن ها را در بهبود کیفیت زندگی یاری کند.