از حقابه هیرمند کوتاه نخواهیم آمد

از حقابه هیرمند کوتاه نخواهیم آمد

سال‌هاست میان ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند، اختلاف وجود دارد. وزیر نیروی ایران اعلام کرده است که یک گام از این حق خود پا پس نمی‌کشیم، حال باید دید ایران چه دیپلماسی آبی برای این کار درنظر گرفته است.