جریمه ۱۶۵ میلیاردی مجلس برای وزارت نفت

جریمه ۱۶۵ میلیاردی مجلس برای وزارت نفت

-نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالفت دولت،برای عدم جمع آوری گاز فلر جریمه ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفتند در حالی که به گفته منظور کل بودجه نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری بلند مدت است.