در تأمین بنزین شب عید مشکل نداریم

در تأمین بنزین شب عید مشکل نداریم

وزیر نفت درباره‌ی بنزین نوروزی گفت: در بحث تأمین بنزین شب عید در ۱۴۰۰ جایگاه سوخت سراسر کشور تمهیدات خوبی  اندیشیده شده و مسافران نوروزی مشکلی نخواهند داشت.