آسیب‌های قابل توجه نفتی به دلیل کمبود گاز

آسیب‌های قابل توجه نفتی به دلیل کمبود گاز

دبیر کل فدراسیون صنعت نفت گفت: اکنون ضریب برداشت ما از میادین نفتی کمتر از ۲۰ درصد است و درواقع هر یک درصد که ضریب برداشت از میادیبن نفتی افزایش پیدا کند تقریبا یک میلیارد بشکه اضافه برداشت خواهیم داشت. بنابراین در صورت عدم تزریق گاز رقم خسارت قابل پیش‌بینی نیست.
برداشت نفت از میدان های غرب کارون ۲۰ هزار بشکه افزایش یافت

برداشت نفت از میدان های غرب کارون ۲۰ هزار بشکه افزایش یافت

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، با جابه‌جایی بعضی خطوط جریانی نفت چاه‌ها در میدان آزادگان‌ جنوبی، برای رفع مشکل عقب راندن نفت از سوی چاه‌های پرفشار به سمت چاه‌های کم‌فشار، از ابتدای امسال تولید نفت در غرب کارون ۲۰ هزار بشکه افزایش داشته است.