تاثیر انتخابات آمریکا روی بازارهای انرژی جهانی

تاثیر انتخابات آمریکا روی بازارهای انرژی جهانی

در حالی که دور دوم ریاست جمهوری بایدن، سیاست‌های موفق انرژی پاک را قدرتمندتر خواهد کرد، ریاست جمهوری ترامپ ممکن است حمایت از سوخت‌های فسیلی را تحکیم کرده و ابتکارهای انرژی پاک را در منگنه قرار دهد.