میانگین قیمت بازار کربن اروپا افزایش یافت

میانگین قیمت بازار کربن اروپا افزایش یافت

روند کلی قیمت در بازار کربن اروپا در سال ۲۰۲۳ مشابه سال ۲۰۲۲ بود، اما میانگین قیمت افزایش یافت تا جایی که با ۳.۸ یورو افزایش به حدود ۸۵ یورو رسید، در حالی که نسبت به سال ۲۰۲۲ (۸۱.۱۶ یورو)، ۳.۸۱ یورو افزایش‌ نشان می‌دهد.