لطفا در تصمیم خود بازنگری کنید

لطفا در تصمیم خود بازنگری کنید

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای رئیس جمهور، مصوبه افزایش ناگهانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، با رویکرد شما مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی سرمایه گذاران در تعارض است.