اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد به پروژه های نیمه تمام

اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد به پروژه های نیمه تمام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده اقدام کند و منابع حاصل از آن را به احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل و تجهیز موارد ضروری اختصاص دهد.