احیای خط لوله کرکوک-جیهان؛ طرح نفتی آنکارا-بغداد برای دور زدن اربیل

احیای خط لوله کرکوک-جیهان؛ طرح نفتی آنکارا-بغداد برای دور زدن اربیل

کارشناسان باور دارند که با تحلیل قدرت اقتصادی اقلیم، وضعیت خودمختاری آن نیز در آینده نزدیک تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در واقع، احیای خط لوله کرکوک-جیهان منافع راهبردی اقتصادی و سیاسی مهمی برای آنکارا و بغداد دارد.