ادامه روند کاهش نرخ ارز

ادامه روند کاهش نرخ ارز

عامل اصلی افزایش نرخ، انتظارات بود که اکنون فروکش کرده است و بازار پالس های خوبی از شرایط کشور و اقتصاد ایران گرفته و اگر در ادامه بتوانیم بخش‌های دیگر اقتصاد را بهبود ببخشیم به طور قطع نرخ ارز به کانال‌های پایین‌تر هم کاهش خواهد یافت.