گاز تاسیسات گردشگری‌ گران می‌شود؟

گاز تاسیسات گردشگری‌ گران می‌شود؟

به گفته معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، نرخ گاز تأسیسات گردشگری گران نمی‌شود. «تعرفه ویژه گردشگری» در زمینه گاز طبیعی، برای تصویب در هیأت دولت پیشنهاد می‌شود.