نبرد آبی ایران و ترکیه بر سر ارس

نبرد آبی ایران و ترکیه بر سر ارس

یک نماینده مجلس گفت: اقدامات ترکیه بیش از ۸۳ درصد روی دبی رودخانه ارس و تاثیرات قابل توجهی را در شمال غرب کشور ما بر جای خواهد گذاشت.