افزایش ۱۱ درصدی ذخایر سدهای کشور

افزایش ۱۱ درصدی ذخایر سدهای کشور

درحال حاضر با وجود ۱۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۴۰ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۶۰ درصد این ظرفیت خالی است.