ورودی آب رودخانه‌های اصلی به دریاچه ارومیه سه برابر شد

ورودی آب رودخانه‌های اصلی به دریاچه ارومیه سه برابر شد

امسال سطح دریاچه ارومیه با توجه به حجم رهاسازی‌ها و اقدامات‌ نرم‌افزاری انجام شده و به برکت بارش‌های زمستانه به رغم سه سال پی‌درپی خشکسالی و بارش‌های اندک پاییز،به تراز ۱۲۷۰.۲ متر و حجم موجود در آن به بیش از ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.