۶۰ درصد طرفیت سدهای کشور پر شدند

۶۰ درصد طرفیت سدهای کشور پر شدند

درحال حاضر با وجود ۳۰ میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۴۰ درصد این ظرفیت خالی است.